สมาธิเพื่อสันติภาพโลก
Meditation For World Peace
🇺🇸 English
🇹🇭 ไทย
🇨🇳 Chinese
🇪🇸 Spanish
🇲🇲 Myanmar
🇮🇳 Hindi
🇰🇷 Korean
🇯🇵 Japanese
🇰🇭 Cambodian
🇻🇳 Veitnamese
เพิ่มผู้ร่วมสร้างสันติภาพโลกด้วยสมาธิ
Most pledges received for a world peace campaign in one year(2023)
นำนั่งสมาธิเพื่อสร้างสันติภาพโลก
✅ ฉันสัญญาที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพโลกด้วยสมาธิ
✅ I pledge to contribute to creating world peace through meditation.
รายละเอียดการทำหน้าที่
เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ (ไม่จำเป็น)
กติกาและข้อตกลงในการลงชื่อ
📝 ดูข้อมูลของฉัน