สมาธิเพื่อสันติภาพโลก
Meditation For World Peace
บางอย่างผิดพลาด

ร่วมโครงการนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลก

สร้างสถิติกับ Guinness World Record