สมาธิเพื่อสันติภาพโลก
Meditation For World Peace

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และภาคีเครือข่ายมากกว่า 40 องค์กร ในกว่า 20 ประเทศ เล็งเห็นร่วมกันว่า สงครามนำมาซึ่งความสูญเสีย ทางเดียวที่จะสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริงได้ คือ การทำใจของมวลมนุษยชาติให้สงบเย็นจนเกิดสันติภาพภายใน และสันติภาพภายในนั้นเองจะนำมาสู่การยุติสงคราม และเกิดเป็นสันติภาพโลกที่แท้จริงได้ ซึ่งสมาธิ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างสันติภาพใน และสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริงได้

เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก จึงได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพโลกขึ้น โดยเชิญชวนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ นั่งสมาธิจนเกิดความสุขและสงบภายใน และอธิฐานจิตเพื่อให้เกิดสันติภาพโลกร่วมกัน

โดยโครงการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566 ระยะเวลารวม 3 เดือน และทางโครงการมีความตั้งใจจะรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ได้ 1 ล้านคน เพื่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวด้านสมาธิ และสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Record

ทั้งนี้ทางโครงการมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะนำสมาธิไปสู่ใจของประชาชนทุกกลุ่ม โดยผ่านโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกนี้ และมุ่งสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริงให้เกิดขึ้นสืบไป

วัตถุประสงค์

  1. สร้างสันติภาพโลก จากสันติสุขภายใน ด้วยสมาธิ
  2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มได้เรียนรู้และได้มีโอกาสฝึกทำสมาธิ
  3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติสมาธิ
  4. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสมาธิและสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวโลกหันมาทำสมาธิมากขึ้น
  5. สร้างความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน สังคม โรงเรียน และองค์กรต่างๆ ได้ทำสมาธิร่วมกัน

วิธีการดำเนินการ

  1. ประชาชนผู้สนใจการนั่งสมาธิได้ฝึกทำสมาธิตามแบบการปฏิบัติที่ตนเองได้เคยปฏิบัติ โดยทำสมาธิเองที่บ้านหรือทำสมาธิร่วมกันกับกลุ่มที่คุ้นเคย
  2. เมื่อทำสมาธิแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐาน ว่า "ด้วยความสงบใจและด้วยบุญกุศลที่เกิดจากการทำสมาธินี้ ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงอย่าเบียดเบียน อย่าจองเวร อย่าทำลายล้างฆ่าฟันกันเลย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีเมตตาแก่กัน และขอให้สันติภาพโลกที่แท้จริง จงบังเกิดขึ้นโดยพลัน"
  3. ถ่ายภาพการนั่งสมาธิและทำกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับชาวโลก และผู้ที่ได้พบเห็น
  4. ส่งชื่อ นามสกุล และภาพถ่ายที่เว็ปไซต์ www.meditationforpeace.net
  5. รายชื่อของทุกท่านที่ร่วมทำกิจกรรม จะไม่เปิดเผยในที่สาธารณะ

โครงการทำสมาธิเพื่อสันติภาพโลก

ขอเชิญทุกท่านร่วมนั่งสมาธิ และร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลก โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านคน ทำสมาธิเพื่อสร้างสันติภาพโลก

สมาธิเพื่อสันติภาพโลก

สามารถเขียนใบรวมพลัง ร่วมโครงการและส่งรายชื่อได้ที่ www.meditationforpeace.net วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2566

“สันติภาพโลก เริ่มต้นด้วยสันติสุขภายใน”

📃 บทความอื่นๆ