สมาธิเพื่อสันติภาพโลก
Meditation For World Peace

สื่อดีๆ สร้างสันติภาพโลก

หลายครั้งหลายครา ที่หลายประเทศพยายามสร้างสันติภาพโลก ด้วยวิธีการต่างๆ นานา ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันกีฬา, การทำสนธิสัญญา, การจัดประชุมระดับโลก, การให้รางวัลสันติภาพ แต่การกระทำเหล่านั้น ยังไม่ได้ช่วยสามารถ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์ได้เลย

สงคราม

จนความขัดแย้งนั้นขยายตัวขึ้น นำไปสู่การทำสงคราม เพื่อยุติปัญหาต่างๆ แต่ยิ่งใช้ความรุนแรงมากเท่าไร ยิ่งห่างไกลจากสันติภาพโลกมากขึ้นเท่านั้น เพราะ ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมจองเวร

สงคราม

สาเหตุของความขัดแย้งที่แท้จริง มาจากความเร่าร้อนภายในใจของมนุษย์ทุกคน ที่ขาดสันติสุขภายใน ด้วยเหตุนี้ สันติภาพภายนอกจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย

แต่มีวิธีหนึ่ง ที่สามารถดับความเร่าร้อน ในใจของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้ นั่นคือ การทำสมาธิ สมาธิจะช่วยให้ใจของทุกคนสงบเย็นได้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ผู้ใหญ่หรือเด็ก จะเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม สามารถทำสมาธิได้ และเข้าถึงความสงบภายในได้

สมาธิเพื่อสันติภาพโลก

หากทุกคนในโลกนี้ได้ทำสมาธิ จนได้สัมผัสถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง สันติสุขภายในนี้เอง จะนำไปสู่สันติภาพภายนอก และนำไปสู่สันติภาพโลกในที่สุด

Spot โครงการ

Download Spot โครงการ

Link Youtube

ใบประกาศ Online

ออกใบประกาศ

นำนั่งสมาธิ เรื่องสันติภาพโลก

จดหมายถึงผู้บริหารการศึกษา

จดหมายถึงผู้บริหารการศึกษา PDF

Download ไฟล์สื่อต่างๆ ผ่าน Google Drive

Google Drive

เนื้อหา Spot

ความขัดแย้ง....

ความรุนแรง....

การทำลายล้าง....

สงคราม....

สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ ล้วนเกิดมาจากความเร่าร้อนภายในใจของมนุษย์ทุกคน หากทุกคนในโลกนี้ ดับควาามเร่าร้อนภายในใจของตนเองได้ จะสามารถยุติสงครามภายในใจได้ และสงครามภายนอก ก็จะยุติลงเช่นกัน

สงคราม

การทำสมาธิ คือการทำจิตใจให้สงบ จนได้สัมผัสถึงสันติสุขภายในที่แท้จริง สันติสุขภายในนี้เอง จะนำไปสู่สันติภาพภายนอก และนำไปสู่สันติภาพโลกในที่สุด

โครงการทำสมาธิเพื่อสันติภาพโลก

ขอเชิญทุกท่านร่วมนั่งสมาธิ และร่วมใจเขียนใบรวมพลังเพื่อสร้างสันติภาพโลก โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านคน ทำสมาธิเพื่อสร้างสันติภาพโลก

สมาธิ

สามารถเขียนใบรวมพลัง ร่วมโครงการและส่งรายชื่อได้ที่ www.meditationforpeace.net วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2566

“สันติภาพโลก เริ่มต้นด้วยสันติสุขภายใน”

📃 บทความอื่นๆ